Amdanom

Mae hanes hir Neuadd Rhydypennau yn dechrau yn 1920 gydag adeilad pren y YMCA (Young Men’s Christian Association). Cafodd y caban Rhyfel Byd Cyntaf hwn yn Noc Penfro ei dynnu’n ddarnau a’i gludo ar reilffordd a cheffyl a chert gan Tom Hughes Nantyfallen a’i weithwyr, a’i roi yn ôl at ei gilydd yn Rhydypennau. Buan iawn y daeth yn ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau megis dramâu, eisteddfodau, gyrfâu chwist chwist a phob math o weithgareddau eraill i bawb yn ardal Bow Street, nid dynion ifanc yn unig.

Erbyn 1952 roedd galw i wneud adeilad mwy, llai simsan. Codwyd symiau sylweddol o arian yn lleol a gwnaed y gwaith adeiladu yn bennaf gan wirfoddolwyr. Ers hynny mae atgyweiriadau a gwelliannau rheolaidd wedi’u gwneud i’r adeilad.

Y gymuned sydd biau’r neuadd ac mae’r ymddiriedolwyr a’r pwyllgor yn gwneud eu gorau glas i symud gyda’r oes ac ymateb i anghenion trigolion lleol.

Yn ystod cyfnodau clo 2020-21 llwyddwyd i ailwampio, diweddaru ac uwchraddio cyfleusterau’r Neuadd ac mae yno bellach tri gofod o wahanol feintiau sy’n addas ar gyfer pob math o weithgareddau.

Mae’r Neuadd wedi’i lleoli ar y ffordd fawr gyda maes parcio. Mae hefyd ar lwybrau bysiau cyhoeddus ac mae yna orsaf drenau yn y pentref.

Pwyllgor y Neuadd sy’n gyfrifol am redeg y Neuadd. Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i’r canlynol am eu cymorth ariannol sydd wedi caniatáu i ni ymgymryd â’r gwaith adnewyddu: Cyngor Cymuned Tirymynach, Cyngor Sir Ceredigion, Cronfa Eleri, Chwaraeon Cymru.